EmbryoGlue移植液对胚胎移植后临床结局的影响
张建瑞, 管一春, 章露文, 等
Influence of transfer medium EmbryoGlue on clinical outcome of embryo transfer
ZHANG Jian-rui, GUAN Yi-chun, ZHANG Lu-wen, et al
上海交通大学学报(医学版) . 2013, (1): 71 - .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2013.01.014