Study on the expression of amyloid precursor protein family in chronic periodontitis
ZHOU Wei, ZHANG Xuan, LI Xiao-tian, ZHANG Jing, SONG Zhong-chen
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2016, (09): 1282 - .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.09.005