Tactile imaging and its application to pelvic floor dysfunction
QIU Yu, WU Qing-kai, HUANG Cheng-sheng
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 0, (): 585 -587 .