Study on portable dental irrigator for oral hygiene in patients with gingival inflammation
SUN Wen-tao, WANG Yi-wei, QIAN Jie-lei, SUN Meng-jun, XIE Yu-feng, SHU Rong
JOURNAL OF SHANGHAI JIAOTONG UNIVERSITY (MEDICAL SCIENCE) . 2020, (11): 1505 -1508 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.11.012