EDA基因新剪切突变导致X连锁少汗性外胚层发育不良
顾本宏,朱晓斌,朱子珏,田汝辉,李朋,智二磊,姚晨成,王洪,陈慧兴,万众,黄煜华,何祖平,李铮
Novel EDA gene splicing mutation in a X-linked hypohidrotic ectodermal dysplasia family
GU Ben-hong, ZHU Xiao-bin, ZHU Zi-jue, TIAN Ru-hui, LI Peng, ZHI Er-lei, YAO Chen-cheng, WANG Hong, CHEN Hui-xing, WAN Zhong, HUANG Yuhua, HE Zu-ping, LI Zheng
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (3): 288 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.03.003