Tet:基于DNA去甲基化的全新抗肿瘤药物靶标
龚蔚,孟周文理*,田娜,林冠乔,付天然,张良
Tet: novel anti-tumor drug target based on DNA demethylation
GONG Wei, MENG-ZHOU Wen-li*, TIAN Na, LIN Guan-qiao, FU Tian-ran, ZHANG Liang
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 551 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.026