TACI-Ig 融合蛋白对小鼠视神经病理损伤的影响
韩露,杨红,李梅,朱德生,李则挚,刘明媛,管阳太
Pathological damage of optic nerve in mice by the application of TACI-Ig#br#
HAN Lu, YANG Hong, LI Mei, ZHU De-sheng, LI Ze-zhi, LIU Ming-yuan, GUAN Yang-tai
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (7): 901 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.07.004