A phase IV study of homoharringtonine, cytarabine, aclacinomycin and G-CSF (HCAG) regimen compared with traditional IA regimen in the treatment of newly diagnosed elderly acute myeloid leukemia patients#br#
LIU Zhao*, ZHANG Yun-xiang*, WANG Li-ning*, XIA Zheng, MAO Yuan-fei, ZHAO Hui-ji
A phase IV study of homoharringtonine, cytarabine, aclacinomycin and G-CSF (HCAG) regimen compared with traditional IA regimen in the treatment of newly diagnosed elderly acute myeloid leukemia patients
LIU Zhao*, ZHANG Yun-xiang*, WANG Li-ning*, XIA Zheng, MAO Yuan-fei, ZHAO Hui-jin, YOU Jian-hua, YU Yang, ZHAO Yu-bing, REN Yu-hong, LI Ya, WANG Yan, CHEN Qiu-sheng, LI Jun-min#, CHEN Yu#
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (8): 1100 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.08.010