TGF-β1/Smads通路在体外培养的鼻息肉组织重构中的作用
李艺敏,谭国静,江雨,邹璨,胡国华,刘杰 ,杨玉成
Role of TGF-β1/Smads signaling pathway in tissue remodeling of cultured nasal polyps in vitro
LI Yi-min, TAN Guo-jing, JIANG Yu, ZOU Can, HU Guo-hua, LIU Jie, YANG Yu-cheng
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (7): 737 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.07.008