IL-37在类风湿关节炎中作用机制的研究进展
黄润祺*,王安妮*,陈广洁
Research progress of mechanism of IL-37 in rheumatoid arthritis
HUANG Run-qi, WANG An-ni, CHEN Guang-jie
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (3): 391 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.03.019