N6- 腺苷酸甲基化RNA修饰在免疫调控中的作用
祝旭颖,林其圣,倪兆慧
Effect of RNA N6-methyladenosine on immunoregulation
ZHU Xu-ying, LIN Qi-sheng, NI Zhao-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 534 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.020