miR-214通过激活肝星状细胞促进肝纤维化进程
公绪华1,朱 樑2,陈 超3,钱黎俊1
miR-214 promotes the progression of liver fibrosis by activating hepatic stellate cells
GONG Xu-hua1, ZHU Liang2, CHEN Chao3, QIAN Li-jun1
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (6): 776 -784 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.06.011