PPARγ激动剂对单核细胞炎症反应的调控作用
王 静, 徐 萍, 侯彦强, 等
Regulation of inflammatory response in monocytes by PPARgamma agonist
WANG Jing, XU Ping, HOU Yan-qiang, et al
. 2012, (7): 861 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2012.07.009