Correlation between the polymorphism of locus rs2391191 of DAOA gene and the schizophrenia of Chinese Han patients

Guo-qin1, YANG Cheng-qing1, LV Qin-yu1, ZHAO Jing1, ZHU Ming-huan1, GUO Xiang-qing1, BAO Chen-xi1, JIA Si1, XU A-hong2, JIE Yong2, WANG Zuo-wei2, ZHANG Chen1, YING Ying1, YU Shun-ying1, YI Zheng-hui1
上海交通大学学报(医学版) . 2015, (10): 1443 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2015.10.003