Study on the regulation of  KLF5 expression by hypoxia-inducible factor-1α
WANG Xiao-Bo, WANG Hao-Yu, YAO Jun-Ji, ZENG Wan-Qin, LIU Hai-Shan, ZHAO Ke-Wen
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (5): 619 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.05.002