Investigation of metabolic diseases and quality of life in patients with schizophrenia
ZHU Yun-cheng, CAO Ai-ai, WANG Fang, XUE Lian-xue, CHEN Xuan-xuan, JIANG Xi-xi, JI Wei-dong
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (6): 856 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.06.014