Research advances in the roles of lipoxin in acute lung injury and its mechanisms
ZHANG Rong, ZHANG Yi-wei, WANG Yan, QI Ai-hua, WANG Li, WANG Ai-zhong
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (6): 926 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.06.028