Clinical study on pocket-related complications in patients undergoing pacemaker implantation after valvular surgery
LI Yan-Jie, ZHANG Wei-Wei, YANG Xiao-Xiao, HUANG Jing-Juan, YE Mao-Qing, QU Xin-Kai, YANG Yi-Qing, LI Ruo-Gu
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (11): 1628 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.11.017