Measurement and analysis of indexes of mandibular three-dimensional shape in patients with hemimandibular elongation
HU Hong-tao, WANG Chao, HE Jin-long, MI Huan, CHEN Yao-di, WANG Tao
上海交通大学学报(医学版) . 2016, (12): 1763 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2016.12.017