Synthesis and identification of sinomenine derivate 4EDB and its therapeutic effects on mice with experimental autoimmune myocarditis
SU Xiao-lian, Lü Hong-xiang, JIANG Yuan-yuan, ZHOU Shan-shan, TANG Qing, SU Zhao-liang, SHAO Xiao-yi
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 453 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.006