Comparison of 99mTc-MIBI SPECT/CT and ultrasonography in diagnosis of hyperparathyroidism
XU Lian, SUN Xiao-guang, LIU Jian-jun, ZHOU Ming-ge, JIANG Zhou
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (4): 496 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.04.014