Construction of a new alcoholic liver disease mouse model
HUANG Dong-dong, WO Lu-lu, RUAN Xin, XU Ya-qian, GONG Yi-ming, YANG Lin-xi, LI Xue-chuan, KANG Yue-ning, HE Ming
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (7): 906 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.07.005