Isolation and characterization of bacteriophage against extended-spectrum β-lactamase-producing Escherichia coli strains
HUANG Lei-jie, LIU Xiao-liang, ZHU Rui, LIN Fang-qi, QIN Jin-hong, HE Ping, GUO Xiao-kui, ZHAO Wei
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (8): 1069 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.08.004