Effectiveness of defecation reconstruction following nerve transfer in rats by PRV retrograde tracing
ZHU Xiao-zhong, ZHU Hong-yi, BAO Bing-bo, LI Xing-wei, GAO Tao, ZHENG Xian-you
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (9): 1196 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.09.002