Indicating value of lower extremity atherosclerotic disease ultrasound screening for cardiovascular diseases in type 2 diabetes patients#br#
HUA Xiao-han, LIU Ying-feng, ZENG Hui, ZHAO Jun-gong, ZHAO Jun, LIU Fang, JIA Wei-ping
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (9): 1220 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.09.006