Introduction and applications of bacteriophage polysaccaride depolymerases
LI Xiao-qian1, WANG Rui1, GU Chuan-jia1, XU Meng-sha1, 2, HE Ping1, HU Fu-pin3
上海交通大学学报(医学版) . 2017, (12): 1699 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2017.12.023