Therapeutic effect of gastrin on steroid-associated osteonecrosis in rats
LUO Ya-ping1,LI Ying-ying2,HU Chun-ting2,WANG Jing-long2,FU Guo-hui1, 2, CHEN Shi-hui2
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (3): 276 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.03.007