Effect of social cognition and interactive training on rehabilitation of schizophrenic patients in community
JIANG Ya-qin1, 2, WANG Zuo-wei2,JIE Yong2,YI Zheng-hui1#, WANG Ji-jun1#
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (3): 310 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.03.013