Research progress in the risk factors and mechanisms of postoperative atrial fibrillation after lung cancer surgery
DAI Wei, WANG Xiao-wen, HUANG Chun, XIANG Xiao-yong, JIANG Yin-jiu, WU Qing-chen
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (5): 573 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.05.019