Effects of UBE3C on proliferation and invasion in ovarian cancer SKOV3 cells
XU Hua-li, LIU Wen-xue, SHEN Fang-qian, XI Xiao-wei
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (6): 610 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.06.005