Roles of TRIM28 in tumorigenesis and embryogenesis
LIU Ye, WANG Yin-yu, XU Jing-jing, HUANG He-feng
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (7): 835 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.07.023