Effect of imblanced vaginal flora on female infertility
CHU Wei-wei, XU Jie-ying, CHEN Zi-jiang, DU Yan-zhi
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (8): 990 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.08.022