Advances of anti-inflammation therapy targeting ApoB-100 against atherosclerosis
GUO Xiao-yu, XUE Yu-chen, HE Bin, XUE Xiao-mei, HONG Ting, YOU Sha-sha
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (9): 1104 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.09.017