Analysis of KRT9 gene mutation in Chinese Han population
WANG Bing-hua1, XU Wu-hen2, TANG Xiao-jun2, LAN Xiao-ping2
上海交通大学学报(医学版) . 2018, (12): 1425 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2018.12.005