Spatial epidemiological characteristics and prediction models of bacterial dysentery in Chongqing 2009 to 2016 based on meteorological elements
LIU Xun1, MENG Qiu-yu1, XIE Jia-jia1, XIAO DA-yong2, WANG Yi1, DENG Dan1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (2): 187 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.02.015