Analysis of factors influencing postoperative gastrointestinal function recovery in patients undergoing hyperthermic intraperitoneal chemotherapy
YANG Hua1, CHEN Qing1, DENG Li1, CAO Ye1, LI Wen-xiang1, XU Jing1, 2, WANG Jiong-yuan1, 2, TONG Han-xing1, 2, ZHOU Yu-hong3, ZHANG Yong1, 2, LU Wei-qi1, 2
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (4): 407 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.04.014