Current situation analysis and development plan for clinical specialties of Shanghai Jiao Tong University School of Medicine based on bibliometric methods
LI Dong-liang1, ZHANG Wei-wei1, YAN Jia-yu2, LI Chun-hong1, SHI Qiong-yun1, TAO Ye-xuan1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (6): 557 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.06.001