Regulation on brain-derived neurotrophic factor and relevant mechanism of anemarrhena saponin in H2O2-induced SH-SY5Y cells
YANG Shuang-shuang1*, GAO Tian-xing2*, HE Xuan1, ZHANG Rui1, ZHANG Yong-fang1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (6): 578 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.06.004