Impact of multiple thrombectomy on outcomes of patients with acute ischemic stroke
HE Hong1, 2, LIU Yi-sheng1, ZHAO Rong1, LI Ge-fei1, SHI Yan-hui1, LI Yi3, LIU Jian-ren1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (7): 764 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.07.013