Improvement of liver fibrosis diagnostic models based on Youden index
SANG Chao1, XIE Guo-xiang2, LIANG Dan-dan1, ZHAO Ai-hua1, JIA Wei1, 2, CHEN Tian-lu1
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (10): 1156 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.10.009