Value of multi-parameter magnetic resonance imaging of cartilage in evaluating efficacy of adipose-derived mesenchymal progenitor cells on knee osteoarthritis
RUAN Jing-jing, LU Qing, TANG Hui, ZHU Zhen-ya, FAN Yu, ZHAO Xin-xin, NIU Xiao-yin
上海交通大学学报(医学版) . 2019, (12): 1409 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2019.12.011