Association of SIRT1 gene with major depression and its clinical features
ZHAO Jun-xiong, HUA Shen, FAN Wei-xing, WANG Wei-ping, TANG Wei, ZHANG Chen
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 18 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.003