Analysis of suicidal ideation and its related factors among unmarried female miworkers in some factories in Shanghai and Guangzhou
ZHOU Ni, SHEN Qiu-ming, SHI Yue, ZHANG Shu-xian, WANG Hu-wen, CHANG Rui-jie, CAI Yong
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 93 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.015