Relationship of health promotion lifestyle with social support and self-efficacy of the elderly in urban-rural communities
LUAN Wei, ZHU Zhu, ZHU Dong-ping, GE Wen-jing, ZHU Qun-mei, JIANG Yan-qing, LI Jin, JIANG An-li
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 107 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.017