Research progress on suicide of schizophrenia patients
ZHANG Jian-biao, Lü Qin-yu, XU Jian, YI Zheng-hui
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 112 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.018