Research progress of the mechanism and treatment of macrophage in spinal cord injury repair
LIN Jun-qing, ZHENG Xian-you, BAO Bing-bo, LI Xing-wei, GAO Tao, HUANG Teng-li
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (1): 118 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.01.019