Psychological mechanism of event-based prospective memory deficit in patients with first-episode schizophrenia
LI Xuan, XIANG Qiong, ZHAN Yan, ZHU Dian-ming, ZHUO Kai-ming, WANG Ya, CHEN Hai-ying, LIU Deng-tang
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (2): 208 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.02.010