Analysis of the correlation between blood pressure fluctuation and hemodialysis-related complications in patients with maintenance hemodialysis
ZHU Min-xia, ZHANG Wei-ming, NI Zhao-hui, CAI Hong, LU Jia-yue, LIU Shang, ZHAN Ya-ping
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 484 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.011