Exploring the relationship between blood glucose and arteriosclerosis based on propensity score matching
DONG Jiao-jiao, TANG Lan, SUN Yan-li, YAO Xiao-qian, WANG Jing, WANG Yong-hong, PENG Bin
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 494 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.013