Obesity and related metabolic indicators among 270 vegetarians in Shanghai
QU Lei, CUI Xue-ying, XIE Lu-yao, WANG Bian, TANG Qing-ya, SHEN Xiu-hua
上海交通大学学报(医学版) . 2020, (4): 519 .  DOI: 10.3969/j.issn.1674-8115.2020.04.017